Bavlněné a lněné látky vyrobené v EU

Obchodní podmínky pro podnikatele

Obecně o internetovém obchodě pro podnikatelský sektor

Naše společnost se v rámci vylepšení služeb poskytovaných svým obchodním partnerům snaží poskytovat prodávané zboží formou plnohodnotného elektronického obchodu skrze své webové stránky tak, aby bylo co nejvíce simulováno nakupování v reálném prostředí, avšak naši obchodní partneři nemuseli navštěvovat na prodejní místa.   

Zboží si můžete objednávat on-line přímo na našich stránkách. Pro objednání je třeba se zaregistrovat. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávání, máte možnost zaslat objednávku na naši e-mailovou adresu eshop@textil.eu. Objednávku lze zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popřípadě zavolat na telefonní číslo uvedené tamtéž, na kterém Vám rádi zodpovíme i Vaše dotazy.

Zboží zpravidla expedujeme do 48 hodin po potvrzení objednávky. Je rovněž možné odebrat zboží osobně v našem hlavním skladu dle předchozí dohody.

Zákazníkům, kteří odebírají od společnosti LA LINEA s.r.o. kromě zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu jiné zboží na základě jiného smluvního vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce s naší společnosti, dodáme na základě této kupní smlouvy zboží přímo do jejich sídla či provozovny. Zboží je možné vyzvednout také osobně na hlavním skladě – El. Krásnohorské 1585, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Pro přepravu zásilek po České republice využíváme služeb DSV, GLS, TOPTRANS a při přepravě zásilek do zahraničí spolupracujeme s TNT Express.

Cena za dodání zboží bude určena při potvrzení objednávky dle konkrétních podmínek.

Obchodní podmínky

A. ÚVOD

A.I. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LA LINEA s.r.o., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, El. Krásnohorské 1585, PSČ 544 01, identifikační číslo: 49282000, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4590 (dále jen „prodávající“) upravují postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“) a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě takto uzavřené kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel v souvislosti se svojí podnikatelskou činností (dále jen „kupující“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.textil.eu a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

A.II. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

A.III. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy se vždy řídí zněním obchodních podmínek účinným v době uzavření kupní smlouvy.

B. REGISTRACE

B.I. Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

B.II. Při registraci na webovém rozhraní internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje, včetně údaje, zda objednává zboží jako podnikatel či jako spotřebitel. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

B.III. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

B.IV. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

B.V. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

B.VI. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

C. KUPNÍ SMLOUVA

C.I. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

C.II. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

C.III. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    * objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),

    * způsobu úhrady kupní ceny zboží,

    * požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

    * informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

C.IV. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslání objednávky“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky neznamená přijetí (akceptaci) objednávky.

C.V. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

C.VI. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

C.VII. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

C.VIII. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

D. ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY

D.I. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

* bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7947690237/0100, vedený u společnosti KB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 * bezhotovostně platební kartou na účet prodávajícího

* v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 * v hotovosti při osobním odběru na adrese hlavního skladu uvedené v kontaktech;

D.II. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

D.III. V případě platby v hotovosti při osobním odběru zboží na hlavním skladu či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

D.IV. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ještě před odesláním zboží kupujícímu. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího s uvedením správného variabilního symbolu.

D.VI. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

D.VII. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

E. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

E.I. Prodávající a kupující mají právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek vyplývajících z platných právních předpisů.

E.II. Odstoupení od kupní smlouvy musí být druhé smluvní straně prokazatelně doručeno na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@textil.eu. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po doručení odstoupení druhé smluvní straně.

E.III. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy a smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemně poskytnutá plnění . Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani smluvních ustanovení týkajících se volby práva nebo volby řešení sporů mezi smluvními stranami.

E.IV. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu bez ohledu na zavinění kupujícího nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy náhrada škody přesahuje nárok na smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

E.V. Ve lhůtě 10 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. E.IV. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

E.VI. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (sníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. E.IV. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

E.VII. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. E.III. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

F. PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

F.I. Kupujícímu, který odebírá od prodávajícího kromě zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu jiné zboží na základě jiného smluvního vztahu v rámci distribuční sítě prodávajícího, dodá prodávající na základě této kupní smlouvy zboží přímo do jeho sídla či provozovny v termínu pravidelné distribuce jiného zboží. Kupující si může zboží rovněž vyzvednout osobně v hlavním skladu prodávajícího na adrese:El. Krásnohorské 1585, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

F.II. Kupujícímu, který neodebírá od prodávajícího kromě zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu jiné zboží na základě jiného smluvního vztahu v rámci distribuční sítě prodávajícího, dodá prodávající na základě této kupní smlouvy zboží prostřednictvím dohodnutém způsobu dopravy. Kupující si může zboží rovněž vyzvednout osobně v hlavním skladu prodávajícího na adrese: El. Krásnohorské 1585, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

F.III. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

F.IV. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 5% z kupní ceny a je také oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

F.V. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

F.VI. Při převzetí zboží od prodávajícího, přepravce prodávajícího či přepravce smluveného dle článku  F.III. je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně a prokazatelným způsobem oznámit osobě, od které zboží převzal. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zboží převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo řádně zabaleno bez poškozeného obalu a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu nemůže být brán zřetel.

G. VADY VĚCI

G.I. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

G.II. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

G.III. Určení okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci se řídí ustanovením § 2121 a násl. obchodního zákoníku.

H. DALŠÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

H.I. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží teprve úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

H.II. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

H.III. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

H.IV. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

H.V. Kupující bere na vědomí, že si kupuje zboží skrze elektronický obchod na dálku v provedení (vzhledu) dle katalogu prodávajícího a nemůže po prodávajícím uplatňovat nároky z titulu vad věci či jakékoliv jiné nároky s odkazem na odlišný vzhled zboží v katalogu prodávajícího na jeho internetových stránkách a dodaného zboží, který byl způsoben chybným nastavením parametru monitoru kupujícího.   

CH. OCHRANA OSOBNÍCH DAT KUPUJÍCÍCH PODNIKATELŮ FYZICKÝCH OSOB

CH.I. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

CH.II. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

CH.III. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

CH.IV. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

CH.V. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

CH.VI. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

CH.VII. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

CH.VIII. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. CH.V.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

 b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle věty první tohoto odstavce a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

CH.IX. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

CH.X. Kupující také tímto dává prodávajícímu svůj souhlas s přiřazováním dalších osobních údajů, které byly získány legálním způsobem, k osobním údajům získaným z této kupní smlouvy. Současně kupující dává prodávajícímu souhlas s poskytování osobních údajů třetím osobám, avšak pouze za účelem nabízení obchodu a služeb v souvislosti s obchodní činností prodávajícího a souhlasí se zasíláním obchodních nabídek na svoji elektronickou adresu.

I. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

I.I. Právní úkony a oznámení týkající se kupní smlouvy musí být v písemné formě a musí být druhé smluvní straně doručeny elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno zejména na adresu elektronické pošty, kterou uvedl ve svém uživatelském účtu nebo ve webovém rozhraní obchodu. Z právních úkonů a oznámení musí být zřejmé, kdo je činí a jaké objednávky či kupní smlouvy se týkají.

I.II. Zpráva je doručena:

    * v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

    * v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

    * v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

    * v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu, kterou smluvní strana uvedla při uzavírání kupní smlouvy nebo na adresu, která je místem podnikání nebo sídlem smluvní strany uvedeném v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku nebo jiném zákonem určeném rejstříku, uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

J. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

J.I. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztahy řídí českým právem a že spory a jiné právní věci z těchto právních vztahů vyplývající budou rozhodovány soudy České republiky.

J.II. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

J.III. Shora uvedené obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím společností LA LINEA s.r.o. a podnikatelem jako kupujícím. Kupující podnikatel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje tím, že uzavře kupní smlouvu v rámci internetového obchodu LA LINEA s.r.o. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující podnikatel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře.

J.IV. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování El. Krásnohorské 1585, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, adresa elektronické pošty eshop@textil.eu, telefon +420 499 311 124.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné dnem 1. 1. 2014.

Švýcarská kvalita - vyrobeno v EU
Online prodej za výrobní ceny
logo01
logo visa
logo mc
logo Lalinea
logo mieu
Copyright © LA LINEA s.r.o.© redakční systém Kompletweb© design Neofema, s.r.o.