Bavlněné a lněné látky vyrobené v EU

Registrace nového uživatele

Přihlašovací údaje:

Uživatel: *
Přihlašovací jméno obsahuje některé nedoporučené znaky
Heslo: *
Potvrzení hesla: *
Jsme výrobce, který se specializuje na zásobování online obchodů, velkoobchodů a oděvního průmyslu. Obvykle dodáváme role o délce 10 m nebo 20 m, případně dublované na kartonech od 10 m (s malým příplatkem). Pokud budete mít problém s Vaší registrací, kontaktujte nás na emailu eshop@textil.eu nebo na telefonu +420 499 311 144.

Kontaktní údaje:

Jméno: *
Příjmení: *
Ulice, č.p.: *
Město: *
PSČ: *
Stát:
E-mail: *
Telefon: *
Firma:
IČ:
DIČ:

Zaměření Vaší firmy * (Zaškrtněte alespoň jedno Vaše zaměření.)

* Takto označené položky jsou povinné

Osobní informace, které požadujeme vyplnit v tomto formuláři, potřebuje naše společnost LA LINEA s.r.o. pro přijímání objednávek a zajištění dodání objednaného zboží. Po dodání jsme povinni tyto údaje uchovat po dobu záruční lhůty pro vyřízení případné reklamace a dále je musíme uchovávat podle zákona o DPH. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením GDPR.

Bližší detaily naleznete zde. 

Osobní informace, které požadujeme vyplnit v tomto formuláři, potřebuje naše společnost LA LINEA s.r.o. pro přijetí objednávky a zajištění dodání objednaného zboží nebo služby. Jde o právní titul plnění smlouvy v souladu v článkem 6.1. b) Nařízení GDPR a vztahuje se na dobu plnění objednávky.

Po dodání zboží nebo služby jsme povinni tyto údaje uchovat z titulu právní povinnosti po dobu záruční lhůty pro vyřízení případné reklamace dle § 620 zákona č. 89/2012 Sb., a dále je musíme vzhledem k uvedení na daňovém dokladu z titulu právní povinnosti uchovávat 10 let podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35 a 35a. Po tuto dobu je nemůžeme vymazat.

Vaši e-mailovou adresu také využijeme na zasílání obchodních sdělení, které se týkají obdobného zboží nebo služeb, které jste zakoupili. Jejich zasílání budete moci kdykoli ukončit pomocí zaslání odpovědi na e-mailový newsletter, která má v textu zprávy uvedeno „VYŘADIT“. Jde o jednání na základě oprávněného zájmu, které je plně v souladu se zákonem 480/2004 Sb. a čl. 6.1 f) nařízení GDPR.

Správcem osobních údajů je LA LINEA s.r.o., E. Krásnohorské 1585, 54401 Dvůr Králové nad Labem.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: Tomáš Doležal, 499 311 128, e-mail: tomas.dolezal@lalinea.cz

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným jiným subjektům.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením GDPR.

Vzhledem k tomu, že vaše údaje zpracováváme na základě právních titulů plnění smlouvy a právní povinnosti, máte právo na - přístup k těmto vašim údajům, jejich opravu a předání v přenositelném formátu. Tato práva můžete uplatnit ve vašem uživatelském profilu.

Dále máte právo na stížnost dozorovému úřadu.

Zde se můžete detailně přečíst naše Pravidla ochrany osobních údajů.

Zde si můžete přečíst naše pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

„LA LINEA s.r.o.“, IČ 49282000 se sídlem Elišky Krásnohorské 1585, Dvůr Králové n. L., PSČ 54401, dále jen „společnost“  si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Pro jejich náležité plnění má vytvořenu funkci – Pověřenec ochrany osobních údajů.

Společnost získává osobní údaje těchto skupin subjektů údajů přímo od subjektů údajů, nezískává je z jiných zdrojů.


1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je „LA LINEA s.r.o.“, adresa: Elišky Krásnohorské 1585, Dvůr Králové n. L., PSČ 54401.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: tomas.dolezal@lalinea.cz, tel.: 499 311 128


2. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu

Doba uložení

Další příjemci

Zdroj údajů

Údaje pro objednávku

Zajištění dodání objednávky

Kontaktní a fakturační údaje

Plnění smlouvy

 

Po dobu platnosti smlouvy

Nejsou

Subjekt údajů

Reklamace

Pro případnou reklamaci

Fakturační údaje

Plnění smlouvy

 

Po dobu reklamační lhůty

Nejsou

Subjekt údajů

Fakturace

Zajištění fakturace

Fakturační údaje

Právní povinnost

Zákon o DPH

10 let

Kontrola z FU

Subjekt údajů

Zasílání nabídek

Informace o novém zboží a službách

E-mailová adresa

Oprávněný zájem

 

Do podání námitky

Nejsou

Subjekt údajů


3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9. 

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

 

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. 

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu xls.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

  1. zašlete ji e-mailem na adresu  tomas.dolezal@lalinea.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

Uveďte do ní:

  1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
  2. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
  3. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
  4. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Švýcarská kvalita - vyrobeno v EU
Online prodej za výrobní ceny
logo01
logo visa
logo mc
logo Lalinea
logo mieu
Copyright © LA LINEA s.r.o.© redakční systém Kompletweb© design Neofema, s.r.o.